Politika spoločnosti FAMIS PRO s.r.o

Záväzok spoločnosti:

 • Vybudovať integrovaný systém riadenia spoločnosti postavený na procesnom riadení a zabezpečovať jeho neustále zlepšovanie.
 • Systematickým vzdelávaním zvyšovať povedomie svojich zamestnancov a  viesť ich k aktívnemu riešeniu úloh v oblasti kvality práce, bezpečnej práce a ochrany životného prostredia.
 • V rámci nám pridelených zodpovedností všetci preberáme osobnú zodpovednosť za kvalitu, BOZP a ŽP.
 • Dodržiavať platné právne predpisy súvisiace s našou činnosťou je pre nás samozrejmosťou.
 • Udržiavať otvorenú komunikáciu s miestnymi komunitami a  zainteresovanými stranami.

V oblasti kvality:

 • Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu.
 • V jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou, neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako o základný predpoklad nášho dlhodobého úspechu.
 • Kvalita, cena a dodržiavanie dohodnutých termínov, to sú naše kritériá, ktoré hodnotí náš zákazník.
 • Budovanie dlhodobých dodávateľských vzťahov s dodávateľmi, ktorí zaručujú splnenie požiadaviek zákazníka podľa platných právnych predpisov.

V oblasti ochrany životného prostredia:

 • Preskúmavanie právnych požiadaviek v ŽP a zabezpečovanie súladu s nimi.
 • Regulovať vplyvy našej činnosti na ŽP pravidelným prehodnocovaním a environmentálnych aspektov našich činností.
 • Spolupracovať s dodávateľmi a zmluvnými partnermi, ktorí preukazujú ohľaduplné k životnému prostrediu.
 • Našou prevenciou voči znečisťovaniu ŽP je využívanie technológií, produktov a služieb, ktoré sú z hľadiska OŽP udržateľné.

V oblasti BOZP:

 • Dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci je pre nás k plneniu pracovných úloh a kvalitatívnemu rozvoju spoločnosti.
 • Žiadne incidenty a nulová úrazovosť je náš trvalý cieľ.
 • Zohľadňovať bezpečnostné riziká a vplyvy činnosti na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Našou prevenciou voči predchádzaniu úrazov a incidentov je využívanie strojov a vyhovujú požiadavkám BOZP.

V oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Zabezpečiť a chrániť dostupnosť procesov, dôvernosť a integritu informácií firemných, a tretích strán.
 • Dodržiavať všetky právne, regulačné a zmluvné bezpečnostné záväzky.
 • Zlepšovať úroveň informačnej bezpečnosti jej monitorovaním, internými auditmi, vzdelávaním a zavádzaním opatrení pre prevenciu možných incidentov.

Kódex správania spoločnosti FAMIS PRO s.r.o.

1. Účel 
Účelom Kódexu správanie je definovať základné pravidlá správania sa pre zamestnancov spoločnosti Famis Pro s.r.o..

2. Zodpovednosť 
Všetci zamestnanci zodpovedajú za to, že budú poznať a dodržiavať tento kódex a smernice spoločnosti a iné interné predpisy spoločnosti vzťahujúce sa na ich úlohy a činnosti. 

3. Podávanie podnetov znepokojivých záležitostí a nekorektného konania
Oznámenie môžu zamestnanci urobiť osobne alebo anonymne, písomne alebo ústne a bude sa považovať za prísne dôverné v zmysle zákona a ustanovení príslušnej smernice. 

4. Čestné vykonávanie činnosti 
Zamestnanci sa musia správať čestne, poctivo, dodržiavať platné právo, interné nariadenia, ustanovenia tohto kódexu a smerníc spoločnosti, ako aj záväzky spoločnosti v oblasti udržateľnosti. 

5. Firemná spoločenská zodpovednosť 
Spoločnosť chce prispievať ku kvalitnému ekonomickému a spoločenskému rozvoju na základe rešpektovania základných ľudských a pracovných práv a ochrany životného prostredia. Zamestnanci sa preto usilujú:

– maximálne využiť znalosti svoje a kolegov, podporovať rozvoj a oceňovať individuálny prínos k úspechu spoločnosti; – zohľadňovať environmentálne a spoločenské správanie – prispievať k ochrane životného prostredia, podporovať znižovanie priameho a nepriameho vplyvu ich činnosti na životné prostredie. 

6. Pracovné prostredie, diverzita a inklúzia
Zamestnanci sa správajú voči sebe s úctou a budú sa vyhýbať konaniu, ktoré by mohlo poškodzovať niečiu dôstojnosť. Rozhodnutia týkajúce sa zamestnancov, vrátane ich náboru, prijímania, vzdelávania, hodnotenia a postupu vychádzajú výlučne zo zásluh a výsledkov jednotlivca a nemôže ich ovplyvniť napríklad rasa, etnický pôvod, náboženstvo/presvedčenie, sexuálna orientácia, rodinný stav alebo politický názor.

Spoločnosť podporuje rozvoj individuálnych schopností a zručností prostredníctvom vhodného odborného vzdelávania ako súčasti širšieho rámca rozvoja pracovníkov. Spoločnosť uznáva slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania pre svojich zamestnancov. Striktne odmieta akúkoľvek formu nelegálnej práce alebo zneužívania, ako aj akýkoľvek druh nútenej alebo povinnej práce a detskej práce. Spoločnosť vystupuje voči akémukoľvek druhu obťažovania, šikanovania a mobbingu. 

7. Pracovný priestor 
Spoločnosť svojim zamestnancom zaručuje spravodlivé pracovné podmienky a zabezpečuje bezpečné a zdravé prostredie. Zamestnanci sú povinní vyhýbať sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo bezpečnosť ich alebo kohokoľvek iného. Zamestnanci podporujú úsilie spoločnosti chrániť životné prostredie a minimalizovať vplyv ich pracovnej činnosti na životné prostredie. 

8. Ochrana aktív a obchodných údajov 
Hmotný majetok spoločnosti vrátane nehnuteľností, vybavenia a zásob musí byť chránený pred poškodením a zneužívaním . Obchodné informácie vrátane informácií získaných pri plnení poverení v mene spoločnosti, sa budú považujú za dôverné. Zamestnanci s nimi musia zaobchádzať prísne dôverne a poskytnúť ich výlučne osobám, ktoré ich potrebujú vedieť, alebo na to majú špecifické oprávnenie. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú na všetky dokumenty obsahujúce tieto dôverné informácie. Povinnosť chrániť duševné vlastníctvo skupiny pokračuje aj po skončení zamestnania v spoločnosti. 

Všetky obchodné údaje musia byť zaznamenané presne a úplne. Evidencia a dokumenty musí byť k dispozícii a prístupné na žiadosť úradných orgánov alebo oprávnených pracovníkov. Evidencia a údaje vrátane elektronických súborov a e-mailov sa musia uchovávať po dobu, ktorú vyžadujú platné zákony a Registratúrny poriadok spoločnosti.

9. Osobné údaje a súkromie
K osobným údajom týkajúcim sa tretích osôb, či už zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov alebo iných, musia mať prístup len osoby, ktoré ich potrebujú nevyhnutne vedieť a musí sa s nimi nakladať v súlade s právom. Treba rešpektovať možnosti a preferencie ochrany súkromia, ktoré uvedie vlastník akýchkoľvek osobných údajov.

10. Konflikty záujmov 
Ku konfliktu záujmov dochádza, keď sa zamestnanec podieľa na osobných aktivitách alebo vzťahoch, ktoré by mohli narúšať jeho schopnosť konať v najlepšom záujme spoločnosti. Zamestnanci si musia uvedomovať potenciálne konflikty, ktoré môžu vzniknúť pri každodennej obchodnej činnosti a tieto konflikty musia hlásiť svojmu nadriadenému. 

11. Zákaz úplatkárstva a korupcie 
Zamestnanci musia vykonávať činnosť čestným a etickým spôsobom. Netoleruje sa žiadna forma korupcie vrátane úplatkárstva a vydierania. V tejto súvislosti zamestnanci nesmú ponúkať ani prijímať neprimerané platby, dary, reprezentačné ani iné výhody. 

12. Spokojnosť zákazníkov 
Spokojnosť zákazníkov je kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti, ktorý jej umožňuje posilňovať a zlepšovať jej vedúcu pozíciu. Vo vzťahoch so zákazníkmi sú zamestnanci povinní správať sa korektne a čestne, otvorene a profesionálne.. Zamestnanci musia mať vždy na pamäti najlepší záujem zákazníka a poskytnúť mu riešenia vyhovujúce jeho potrebám. 

13. Čestná hospodárska súťaž 
Hospodárska súťaž musí byť založená na kvalitnejších produktoch a službách a na čestných obchodných praktikách. Zamestnanci majú zákaz diskreditovať konkurenciu alebo jej produkty či služby. 

14. Výber dodávateľov 
Vo vzťahoch s dodávateľmi sú zamestnanci povinní správať sa čestne, transparentne a priamočiaro a vyhnúť sa situáciám konfliktu záujmov. Výber dodávateľov musí byť založený výlučne na princípoch čestnej hospodárskej súťaže a kvality ponúkaných produktov a služieb na základe príslušných interných predpisov.

Všeobecné podmienky nákupu FAMIS PRO s.r.o.

1. Platnosť
Tieto všeobecné podmienky nákupu (ďalej len “všeobecné podmienky”) sa vzťahujú na všetky nákupy výrobkov a služieb spoločnosťou FAMIS PRO s.r.o, pokiaľ niečo iné nebude určené v písomnej forme. Tieto Všeobecné podmienky bez výnimky rušia a nahrádzajú akékoľvek a všetky ponuky, akceptácie, kúpne alebo dodacie podmienky Dodávateľa a to aj v situácii, ak by tieto dokumenty tvrdili opak. Akceptácia objednávky Dodávateľom automaticky znamená pristúpenie na Všeobecné podmienky, ako aj zrieknutie sa vlastných podmienok Dodávateľa.

2. Objednávka
Právne záväzné sú iba písomné objednávky Kupujúceho alebo objednávky doručené elektronickou cestou. Ústne alebo telefonicky udelené objednávky vyžadujú pre ich platnosť písomné potvrdenie Kupujúceho. Dodávateľ musí písomne potvrdiť objednávky Kupujúceho v priebehu dvoch pracovných dní. Po vypršaní tejto lehoty je Kupujúci oprávnený odvolať svoju objednávku bez akýchkoľvek nárokov Dodávateľa. Ak by sa potvrdenie objednávky Dodávateľa – aj čo len v malom rozsahu – odchyľovalo od objednávky Kupujúceho, musí Dodávateľ na takú skutočnosť zreteľne poukázať a vyžiadať od Kupujúceho výslovný písomný súhlas s odchýlkou.

3. Ceny
Ceny uvedené v objednávke sú fixnými cenami. Ak v objednávke neboli uvedené žiadne ceny, musia byť uvedené v príslušnom potvrdení objednávky, pričom si kupujúci vyhradzuje právo neakceptovať cenu uvedenú Dodávateľom a zmluvný vzťah v rozsahu danej objednávky neuzavrieť, resp. od zmluvy odstúpiť.

4. Výkresy, modely a dôvernosť
Akékoľvek údaje, výkresy a iné technické podklady, ktoré Kupujúci odovzdáva Dodávateľovi v súvislosti s plnením zmluvy sa nesmú používať pre iné účely, rozmnožovať a sprístupňovať tretím osobám. Na žiadosť musia byť neodkladne odovzdané Kupujúcemu spolu so všetkými súčasťami a kópiami. Ak by z hocijakého dôvodu nedošlo k vykonaniu Dodávky/služby, musí ich Dodávateľ bez vyznania obratom vrátiť Kupujúcemu, zničiť prípadné kópie ako aj prípadné zálohové súbory a vymazať záznamy na elektronických nosičoch. Objednávky, ako aj s tým súvisiace práce predstavujú obchodné tajomstvo, a preto vyžadujú dôverne zaobchádzanie. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu z porušenia týchto povinností. Dodávateľ je povinný utajovať všetky technické a obchodné informácie, ktoré získa v rámci zmluvného vzťahu. Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť a chrániť pred prístupom tretích osôb všetky podklady a materiály, ktoré môžu obsahovať prevádzkové a obchodné tajomstvá Kupujúceho. Dodávateľovi je zakázané zužitkovať pre vlastné účely dôverné technické a obchodné informácie, ktoré kupujúci dodal Dodávateľovi v rámci zmluvného vzťahu. Dodávateľovi je iba na základe výslovného písomného povolenia dovolené uvádzať a poukazovať na existujúce obchodné vzťahy s kupujúcim v reklamných materiáloch a publikáciách ktoréhokoľvek druhu. Tento bod je platný v neobmedzenom rozsahu aj po ukončení alebo zániku zmluvného vzťahu.

5. Poskytnutie materiálu
Nami poskytnuté materiály, t.j. polotovar, diely, prepravky, špeciálne balenia, nástroje, meracie prostriedky a pod. zostávajú našim majetkom. Poskytnutý materiál nesmú byť sprístupnené tretím osobám (ani ďalším poskytovateľom) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a nesmie byť použitý na iné účely, ako bolo určené.

6. Práce uskutočňované v priestoroch kupujúceho
Počas pôsobenia v priestoroch Kupujúceho bude Dodávateľ povinný dodržiavať všeobecne platné právne predpisy ako aj podnikové bezpečnostné a iné predpisy, ktoré platia v organizácii Kupujúceho. V prípade uskutočňovania zmluvných prác je Dodávateľ okrem toho povinný dodržiavať podmienky vzťahujúce sa na zmluvné práce, ako aj príslušné právne predpisy a pokyny a usmernenia, ktoré Kupujúci poskytne v primeranom predstihu, predovšetkým v súvislosti s dodávkou a uskladnením materiálov a náradia a prístupom k pozemkom a budovám. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho subdodávatelia(v rozsahu, v akom bude schválené zadanie prác subdodávateľom) dodržiavali ustanovenia tohto Článku. Práce sa budú uskutočňovať počas pracovných hodín, pokiaľ o iný postup nepožiada Kupujúci. Čas strávený cestovaním a čakaním sa nebude môcť účtovať, pokiaľ nebude iný postup výslovne schválený v písomnej forme.

7. Akosť
Za zjednanú akosť sa považujú vlastnosti výrobkov predpísané výrobnou dokumentáciou a tiež príslušnými normami a technickými predpismi. Akékoľvek ochylky od výrobnej dokumentácie a Technických podmienok nákupu a tiež prípadné opravy chýb musia byť písomne odsúhlasené Kupujúcim a kópia schválenej odchýlky musí byť priložená k dodávke.

8. Kontrola
Kupujúci môže zorganizovať uskutočnenie akýchkoľvek kontrol výrobkov alebo služieb, ktoré sa majú dodať, pričom pre tento účel môže vstupovať do priestorov, v ktorých výrobky vyrábajú alebo v ktorých sa služby poskytujú.

9. Postúpenie subdodávatelia
Dodávateľ je oprávnený poveriť subdodávateľa vykonaním Dodávky/služby alebo jej časti iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Kupujúceho, pričom Kupujúci nemusí zdôvodňovať jeho eventuálne odmietnutie. Dodávateľ sa zaväzuje výslovne využívať iba takých subdodávateľov, ktorí poskytujú dostačujúcu záruku technicky bezchybného a včasného splnenia zmluvy.

10. Preprava
Dodávky/služby musia byť riadne a vhodne zabalené pre dopravný prostriedok. V listoch, dodacích listoch, oznámeniach o odoslaní zásielky a pod. sa vždy uvádza číslo objednávky. V celkovej korešpondencii sa s každou objednávkou zaobchádza oddelene. Dodacie listy Dodávateľa musia obsahovať najmä nasledovné údaje: – číslo objednávky – identifikáciu výrobcu – názov a množstvo dodávaného tovaru/služby – dokumenty kvality patriace k dodávke ( atest, potvrdený protokol výstupnej kontroly, potvrdený protokol o skúške tvrdosti a pod. ).

11. Záruky a odstraňovanie vád
Záručná doba, ak nie je dohodnuté inak, je 24 mesiacov a začína plynúť od riadneho a úplného prevzatia tovaru bez vád. Ak sa (napríklad: pri námatkovej kontrole kupujúceho) zistí, že jednotlivé časti dodávky/ služby sú chybné, je kupujúci oprávnený odmietnuť tieto časti dodávky/ služby a zaslať ich späť Dodávateľovi na jeho náklady. Vytriedenie chybných a bezchybných častí Dodávky /služby prináleží v každom prípade dodávateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy sa už dodaný tovar zašle späť Dodávateľovi na jeho náklady a nebezpečenstvo. Kupujúci je v naliehavých prípadoch oprávnený sám, alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Kupujúcim, podniknúť potrebné opravy na náklady a nebezpečenstvo Dodávateľa. Záručná povinnosť obsahuje aj náklady na odstránenie chýb na mieste.

12. Faktúra, platba, zákaz zápočtu a odstúpenia
Po odovzdaní dodávky /služby musia byť faktúry zaslané Kupujúcemu poštou alebo elektronickou poštou, ak existuje zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim o zasielaní faktúr elektronickou poštou. Faktúry musia obsahovať úplné číslo a dátum objednávky. Faktúra musí mať náležitosti stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. Faktúry s vecnými alebo účtovnými nedostatkami alebo chybami nezakladajú žiadnu splatnosť a môžu byť reklamované Kupujúcim počas lehoty splatnosti. V tomto prípade lehota splatnosti začína bežať až po doručení správne vystavenej faktúry. Okamih platby nemá žiaden vplyv na záruku Dodávateľa. Platba neznamená žiadne uznanie bezchybnosti dodávky/ služby a zrieknutie sa nárokov vyplývajúcich zo záruky a nárokov na náhradu škody. Kupujúci je oprávnený zadržať platby kvôli prípadným nárokom na záruku alebo iným nárokom voči Dodávateľovi, alebo započítať pohľadávky Dodávateľa s takýmito nárokmi. Dodávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Kupujúceho postúpiť svoje pohľadávky voči Kupujúcemu tretím osobám.