Všeobecné podmienky nákupu FAMIS PRO s.r.o.

1. Platnosť
Tieto všeobecné podmienky nákupu (ďalej len “všeobecné podmienky”) sa vzťahujú na všetky nákupy výrobkov a služieb spoločnosťou FAMIS PRO s.r.o, pokiaľ niečo iné nebude určené v písomnej forme. Tieto Všeobecné podmienky bez výnimky rušia a nahrádzajú akékoľvek a všetky ponuky, akceptácie, kúpne alebo dodacie podmienky Dodávateľa a to aj v situácii, ak by tieto dokumenty tvrdili opak. Akceptácia objednávky Dodávateľom automaticky znamená pristúpenie na Všeobecné podmienky, ako aj zrieknutie sa vlastných podmienok Dodávateľa.

2. Objednávka
Právne záväzné sú iba písomné objednávky Kupujúceho alebo objednávky doručené elektronickou cestou. Ústne alebo telefonicky udelené objednávky vyžadujú pre ich platnosť písomné potvrdenie Kupujúceho. Dodávateľ musí písomne potvrdiť objednávky Kupujúceho v priebehu dvoch pracovných dní. Po vypršaní tejto lehoty je Kupujúci oprávnený odvolať svoju objednávku bez akýchkoľvek nárokov Dodávateľa. Ak by sa potvrdenie objednávky Dodávateľa – aj čo len v malom rozsahu – odchyľovalo od objednávky Kupujúceho, musí Dodávateľ na takú skutočnosť zreteľne poukázať a vyžiadať od Kupujúceho výslovný písomný súhlas s odchýlkou.

3. Ceny
Ceny uvedené v objednávke sú fixnými cenami. Ak v objednávke neboli uvedené žiadne ceny, musia byť uvedené v príslušnom potvrdení objednávky, pričom si kupujúci vyhradzuje právo neakceptovať cenu uvedenú Dodávateľom a zmluvný vzťah v rozsahu danej objednávky neuzavrieť, resp. od zmluvy odstúpiť.

4. Výkresy, modely a dôvernosť
Akékoľvek údaje, výkresy a iné technické podklady, ktoré Kupujúci odovzdáva Dodávateľovi v súvislosti s plnením zmluvy sa nesmú používať pre iné účely, rozmnožovať a sprístupňovať tretím osobám. Na žiadosť musia byť neodkladne odovzdané Kupujúcemu spolu so všetkými súčasťami a kópiami. Ak by z hocijakého dôvodu nedošlo k vykonaniu Dodávky/služby, musí ich Dodávateľ bez vyznania obratom vrátiť Kupujúcemu, zničiť prípadné kópie ako aj prípadné zálohové súbory a vymazať záznamy na elektronických nosičoch. Objednávky, ako aj s tým súvisiace práce predstavujú obchodné tajomstvo, a preto vyžadujú dôverne zaobchádzanie. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu z porušenia týchto povinností. Dodávateľ je povinný utajovať všetky technické a obchodné informácie, ktoré získa v rámci zmluvného vzťahu. Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť a chrániť pred prístupom tretích osôb všetky podklady a materiály, ktoré môžu obsahovať prevádzkové a obchodné tajomstvá Kupujúceho. Dodávateľovi je zakázané zužitkovať pre vlastné účely dôverné technické a obchodné informácie, ktoré kupujúci dodal Dodávateľovi v rámci zmluvného vzťahu. Dodávateľovi je iba na základe výslovného písomného povolenia dovolené uvádzať a poukazovať na existujúce obchodné vzťahy s kupujúcim v reklamných materiáloch a publikáciách ktoréhokoľvek druhu. Tento bod je platný v neobmedzenom rozsahu aj po ukončení alebo zániku zmluvného vzťahu.

5. Poskytnutie materiálu
Nami poskytnuté materiály, t.j. polotovar, diely, prepravky, špeciálne balenia, nástroje, meracie prostriedky a pod. zostávajú našim majetkom. Poskytnutý materiál nesmú byť sprístupnené tretím osobám (ani ďalším poskytovateľom) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a nesmie byť použitý na iné účely, ako bolo určené.

6. Práce uskutočňované v priestoroch kupujúceho
Počas pôsobenia v priestoroch Kupujúceho bude Dodávateľ povinný dodržiavať všeobecne platné právne predpisy ako aj podnikové bezpečnostné a iné predpisy, ktoré platia v organizácii Kupujúceho. V prípade uskutočňovania zmluvných prác je Dodávateľ okrem toho povinný dodržiavať podmienky vzťahujúce sa na zmluvné práce, ako aj príslušné právne predpisy a pokyny a usmernenia, ktoré Kupujúci poskytne v primeranom predstihu, predovšetkým v súvislosti s dodávkou a uskladnením materiálov a náradia a prístupom k pozemkom a budovám. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho subdodávatelia(v rozsahu, v akom bude schválené zadanie prác subdodávateľom) dodržiavali ustanovenia tohto Článku. Práce sa budú uskutočňovať počas pracovných hodín, pokiaľ o iný postup nepožiada Kupujúci. Čas strávený cestovaním a čakaním sa nebude môcť účtovať, pokiaľ nebude iný postup výslovne schválený v písomnej forme.

7. Akosť
Za zjednanú akosť sa považujú vlastnosti výrobkov predpísané výrobnou dokumentáciou a tiež príslušnými normami a technickými predpismi. Akékoľvek ochylky od výrobnej dokumentácie a Technických podmienok nákupu a tiež prípadné opravy chýb musia byť písomne odsúhlasené Kupujúcim a kópia schválenej odchylky musí byť priložená k dodávke.

8. Kontrola
Kupujúci môže zorganizovať uskutočnenie akýchkoľvek kontrol výrobkov alebo služieb, ktoré sa majú dodať, pričom pre tento účel môže vstupovať do priestorov, v ktorých výrobky vyrábajú alebo v ktorých sa služby poskytujú.

9. Postúpenie - subdodávatelia
Dodávateľ je oprávnený poveriť subdodávateľa vykonaním Dodávky/služby alebo jej časti iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Kupujúceho, pričom Kupujúci nemusí zdôvodňovať jeho eventuálne odmietnutie. Dodávateľ sa zaväzuje výslovne využívať iba takých subdodávateľov, ktorí poskytujú dostačujúcu záruku technicky bezchybného a včasného splnenia zmluvy.

10. Preprava
Dodávky/služby musia byť riadne a vhodne zabalené pre dopravný prostriedok. V listoch, dodacích listoch, oznámeniach o odoslaní zásielky a pod. sa vždy uvádza číslo objednávky. V celkovej korešpondencii sa s každou objednávkou zaobchádza oddelene. Dodacie listy Dodávateľa musia obsahovať najmä nasledovné údaje: - číslo objednávky - identifikáciu výrobcu - názov a množstvo dodávaného tovaru/služby - dokumenty kvality patriace k dodávke ( atest, potvrdený protokol výstupnej kontroly, potvrdený protokol o skúške tvrdosti a pod. ).

11. Záruky a odstraňovanie vád
Záručná doba, ak nie je dohodnuté inak, je 24 mesiacov a začína plynúť od riadneho a úplného prevzatia tovaru bez vád. Ak sa (napríklad: pri námatkovej kontrole kupujúceho) zistí, že jednotlivé časti dodávky/ služby sú chybné, je kupujúci oprávnený odmietnuť tieto časti dodávky/ služby a zaslať ich späť Dodávateľovi na jeho náklady. Vytriedenie chybných a bezchybných častí Dodávky /služby prináleží v každom prípade dodávateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy sa už dodaný tovar zašle späť Dodávateľovi na jeho náklady a nebezpečenstvo. Kupujúci je v naliehavých prípadoch oprávnený sám, alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Kupujúcim, podniknúť potrebné opravy na náklady a nebezpečenstvo Dodávateľa. Záručná povinnosť obsahuje aj náklady na odstránenie chýb na mieste.

12. Faktúra, platba, zákaz zápočtu a odstúpenia
Po odovzdaní dodávky /služby musia byť faktúry zaslané Kupujúcemu poštou alebo elektronickou poštou, ak existuje zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim o zasielaní faktúr elektronickou poštou. Faktúry musia obsahovať úplné číslo a dátum objednávky. Faktúra musí mať náležitosti stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. Faktúry s vecnými alebo účtovnými nedostatkami alebo chybami nezakladajú žiadnu splatnosť a môžu byť reklamované Kupujúcim počas lehoty splatnosti. V tomto prípade lehota splatnosti začína bežať až po doručení správne vystavenej faktúry. Okamih platby nemá žiaden vplyv na záruku Dodávateľa. Platba neznamená žiadne uznanie bezchybnosti dodávky/ služby a zrieknutie sa nárokov vyplývajúcich zo záruky a nárokov na náhradu škody. Kupujúci je oprávnený zadržať platby kvôli prípadným nárokom na záruku alebo iným nárokom voči Dodávateľovi, alebo započítať pohľadávky Dodávateľa s takýmito nárokmi. Dodávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Kupujúceho postúpiť svoje pohľadávky voči Kupujúcemu tretím osobám.

 
 
Design by noxcom|cmation studios 2002, 2003, redesign 2004, 2006