POLITIKA SPOLOČNOSTI FAMIS PRO s.r.o.

Záväzok spoločnosti:

 • Vybudovať integrovaný systém riadenia spoločnosti postavený na procesnom riadení a zabezpečovať jeho neustále zlepšovanie.
 • Systematickým vzdelávaním zvyšovať povedomie svojich zamestnancov a  viesť ich k aktívnemu riešeniu úloh v oblasti kvality práce, bezpečnej práce a ochrany životného prostredia.
 • V rámci nám pridelených zodpovedností všetci preberáme osobnú zodpovednosť za kvalitu, BOZP a ŽP.
 • Dodržiavať platné právne predpisy súvisiace s našou činnosťou je pre nás samozrejmosťou.
 • Udržiavať otvorenú komunikáciu s miestnymi komunitami a  zainteresovanými stranami.

V oblasti kvality:

 • Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu.
 • V jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou, neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako o základný predpoklad nášho dlhodobého úspechu.
 • Kvalita, cena a dodržiavanie dohodnutých termínov, to sú naše kritériá, ktoré hodnotí náš zákazník.
 • Budovanie dlhodobých dodávateľských vzťahov s dodávateľmi, ktorí zaručujú splnenie požiadaviek zákazníka podľa platných právnych predpisov.

V oblasti ochrany životného prostredia:

 • Preskúmavanie právnych požiadaviek v ŽP a zabezpečovanie súladu s nimi.
 • Regulovať vplyvy našej činnosti na ŽP pravidelným prehodnocovaním a environmentálnych aspektov našich činností.
 • Spolupracovať s dodávateľmi a zmluvnými partnermi, ktorí preukazujú ohľaduplné k životnému prostrediu.
 • Našou prevenciou voči znečisťovaniu ŽP je využívanie technológií, produktov a služieb, ktoré sú z hľadiska OŽP udržateľné.

V oblasti BOZP:

 • Dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci je pre nás k plneniu pracovných úloh a kvalitatívnemu rozvoju spoločnosti.
 • Žiadne incidenty a nulová úrazovosť je náš trvalý cieľ.
 • Zohľadňovať bezpečnostné riziká a vplyvy činnosti na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Našou prevenciou voči predchádzaniu úrazov a incidentov je využívanie strojov a vyhovujú požiadavkám BOZP.

V oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Zabezpečiť a chrániť dostupnosť procesov, dôvernosť a integritu informácií firemných, a tretích strán.
 • Dodržiavať všetky právne, regulačné a zmluvné bezpečnostné záväzky.
 • Zlepšovať úroveň informačnej bezpečnosti jej monitorovaním, internými auditmi, vzdelávaním a zavádzaním opatrení pre prevenciu možných incidentov.

 
 
Design by noxcom|cmation studios 2002, 2003, redesign 2004, 2006